Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

PO DRODZE W SUDETY * AUF DEM WEG NACH SUDETEN – czerwiec. 2022 r.

Z Lubelszczyzny w Sudety jest kawałek drogi (Kraśnik – Pieszyce). Jechaliśmy cały dzień. Ma się rozumieć nie non stop. Po drodze zatrzymujemy się, aby coś zobaczyć, zjeść obiad. W drodze powrotnej również robimy takie przerwy.

Von der Region Lublin bis zu den Sudeten (Kraśnik – Pieszyce/Peterswaldau) führt ein Stück Straße. Wir sind den ganzen Tag gefahren. Natürlich nicht immer. Unterwegs halten wir an, um uns etwas anzusehen und zu Abend zu essen. Auch auf dem Rückweg machen wir solche Pausen.

Elektro-ekologia, czyli Bełchatów * Elektroökologie oder Bełchatów.

Zbaczamy nieco z drogi, aby zobaczyć odkrywkową kopalnią węgla brunatnego i elektrownię Bełchatów. Podobno wyrobisko jest największą dziurą w ziemi w Europie. Z tarasu widokowego koło wsi Kleszczele jak na dłoni widać elektrownię i rozciągający się w dole wielki wykop. Widok wywołuje refleksje:


Co oprócz energii elektrycznej zawdzięczamy kopalni i elektrowni:

 • totalną dewastację krajobrazu;
 • znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych, a więc kłopoty z wodą;
 • powstanie wielkich hałd nadkładu;
 • nagromadzenie popiołów powstałych w wyniku spalania węgla brunatnego, który to surowiec zawiera znaczną ilość domieszek innych substancji – można tylko przypuszczać, że jest to cała tablica Mendelejewa;
 • olbrzymia emisja dwutlenku węgla, pary wodnej i innych gazów cieplarnianych;
 • emisja pyłów do atmosfery (nawet najbardziej wydajne filtry nie zapewniają 100% oczyszczania);
 • zniszczenie gleb na dużej powierzchni;
 • zniszczenie szaty roślinnej;
 • zniszczenie bioróżnorodności – zanik na terenie kopalni, elektrowni i terenach sąsiadujących z nimi wielu gatunków roślin i zwierząt;
 • nieodwracalne zmiany mikroklimatu;
 • itd, itp. Można dalej rozbudowywać tę wyliczankę.

Wir weichen etwas von der Straße ab, um den Braunkohletagebau und das Kraftwerk Bełchatów zu sehen. Offenbar handelt es sich bei der Ausgrabung um das größte Erdloch Europas. Von der Aussichtsplattform in der Nähe des Dorfes Kleszczele können Sie das Kraftwerk und die große Ausgrabung darunter gut sehen. Der Blick regt zum Nachdenken an:


Was wir neben Strom dem Bergwerk und dem Kraftwerk verdanken:

 • totale Landschaftsverwüstung;
 • ein erheblicher Rückgang des Grundwasserspiegels und damit Probleme mit Wasser;
 • Bildung großer Abraumhalden;
 • Ansammlung von Asche aus der Verbrennung von Braunkohle, deren Material eine erhebliche Menge an Beimischungen anderer Substanzen enthält – man kann nur annehmen, dass es sich um den gesamten Meneleev-Tisch handelt;
 • Riesige Emissionen von Kohlendioxid, Wasserdampf und anderen Treibhausgasen;
 • Emission von Staub in die Atmosphäre (selbst die effizientesten Filter bieten keine 100%ige Reinigung);
 • großflächige Bodenzerstörung;
 • Zerstörung der Pflanzendecke;
 • Zerstörung der Biodiversität – Verschwinden vieler Pflanzen- und Tierarten im Bereich von Minen, Kraftwerken und angrenzenden Gebieten;
 • irreversible Veränderungen des Mikroklimas;
 • etc, etc. Sie können diese Auflistung weiter erweitern.

* Byczyna

Małe miasto na Śląsku znane głównie z bitwy, jaką stoczyły tu wojska dowodzone przez hetmana Jana Zamoyskiego z wojskami arcyksięcia austriackiego Maksymiliana III Habsburga. Wygrana przez Zamoyskiego bitwa ostatecznie umocniła na tronie polskim króla Zygmunta III Wazę.

Eine kleine Stadt in Schlesien, die vor allem für die Schlacht bekannt ist, die hier von der Armee unter Hetman Jan Zamoyski mit der Armee des österreichischen Erzherzogs Maximilian III. von Habsburg ausgetragen wurde. Die von Zamoyski gewonnene Schlacht stärkte schließlich König Sigismund III. Vasa auf dem polnischen Thron.

* Przedgórze Sudeckie

Widoki z drogi w okolicy Łagiewnik – Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie i Masyw Ślęży.

* Ansichten von der Straße bei Heidersdorf.

* Brzeg

W Brzegu nad Odrą odwiedzamy zamek. Pamiętam go z podręczników szkoły podstawowej, kiedy za czasów PRL-u był on wymieniany jako jeden z dowodów na polskość Śląska. Na zamkowym dziedzińcu trafiamy na przygotowania do turnieju szachowego.

In Brieg an der Oder besichtigen wir das Schloss. Ich erinnere mich an ihn aus Grundschulbüchern, als er während der kommunistischen Zeit als einer der Beweise für das Polentum Schlesiens erwähnt wurde. Im Hof ​​des Schlosses finden wir Vorbereitungen für ein Schachturnier.

Żarki – Leśniów

W drodze powrotnej wstępujemy do Żarek. Zwiedzamy kościół pw. św. Szymona i Judy Tadeusza oraz Sanktuarium MB Leśniowskiej. Położone ono jest w Leśniowcach, będących częścią miasteczka.

Auf dem Rückweg fahren wir nach Żarki. Wir besuchen die Kirche von hl. Szymon und Jude Tadeusz und das Heiligtum Unserer Lieben Frau von Leśniów. Es befindet sich im Stadtteil Leśniów.


Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu) lub klikając strzałki widoczne pod zdjęciem.

Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione!

Kolorem zielonym zaznaczono linki do innej strony. Wystarczy kliknąć, aby się z nią połączyć.