Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

Plener w Świętokrzyskim PN 7-10.09.2022 r. * Fotografie im Freien im Heiligkreuz-Nationalpark

Na zaproszenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego trzydziestu fotografów z całej Polski spotkało się w Wólce Milanowskiej u podnóża Łysogór i Pasma Jeleniowskiego, aby fotografować Świętokrzyski PN. Organizatorami pleneru pod nazwą: Energia zaklęta w przyrodzie, odkryj ją w Świętokrzyskim Parku Narodowym była Dyrekcja ŚPN i Fundacja PGE. Przez cały czas towarzyszyli nam pracownicy ŚPN, którzy przyjęli na siebie rolę przewodników.

Auf Einladung des Świętokrzyski-Nationalparks trafen sich 30 Fotografen aus ganz Polen in Wólka Milanowska am Fuße des Łysogóry- und Jeleniowskie-Gebirges, um den Świętokrzyski-Nationalpark zu fotografieren. Die Organisatoren des Pleinairs unter dem Titel: Energie verzaubert in der Natur, entdecken Sie sie im Świętokrzyski-Nationalpark waren die Direktion von ŚNN und die PGE-Stiftung. Die ganze Zeit wurden wir von ŚPN-Mitarbeitern begleitet, die die Rolle von Führern übernahmen.

Poniżej efekty mojej pracy w chronionych obszarach Świętokrzyskiego PN. Wszystkie fotografie zostały wykonane za zezwoleniem Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Nachfolgend die Ergebnisse meiner Arbeit in den Schutzgebieten des Heiligkreuz-Nationalparks. Alle Fotos wurden mit Genehmigung der Verwaltung des Heiligenkreuzer Nationalparks aufgenommen.

Miejska Góra (426 m n.p.m.)

Szczyt w Paśmie Klonowskim, wznoszący się nad Bodzentynem. Zbudowany jest z piaskowców dewońskich, których wychodnie znajdują się w pobliżu wierzchołka.

Ein Gipfel in dem Klonowski-Gebirgszug, der Bodzentyn überragt. Es besteht aus devonischen Sandsteinen, deren Aufschlüsse sich in der Nähe der Spitze befinden.

Bukowa Góra (484 m n.p.m.)

Najwyższy szczyt w Paśmie Klonowskim, zbudowany z piaskowców dewońskich. Pod szczytem znajduje nsię grupa skałek piaskowcowych o wysokości ok. 5 m.

Der höchste Gipfel in des Klonowskie-Gebirgszugs, gebaut aus devonischen Sandsteinen. Unter dem Gipfel befindet sich eine Gruppe von 5 m hohen Sandsteinfelsen.

Łysa Góra (Św. Krzyż -594 m n.p.m.)

Szczyt we wschodniej części Łysogór zbudowany z piaskowców kwarcytowych. Na jego zboczach znajdują się rumowiska skalne, zwane gołoborzami z platformą widokową oraz przedchrześcijański wał kultowy Słowian, klasztor pobenedyktyński (obecnie siedziba misjonarzy oblatów) i Muzeum Świętokrzyskiego PN. W 1966 r. pod szczytem zbudowano wieżę radiowo-telewizyjną o wysokości 157 m.

Der Gipfel im östlichen Teil von Łysogóry ist aus Quarzit-Sandsteinen gebaut. An seinen Hängen befinden sich Felsbrocken, bekannt als Weideplatz mit Aussichtsplattform, sowie der vorchristliche Kultwall der Slawen, das nachbenediktinische Kloster (heute Sitz der Oblatenmissionare) und das PN Świętokrzyskie-Museum . 1966 wurde unter dem Gipfel ein 157 Meter hoher Funk- und Fernsehturm errichtet.

Chełmowa Góra (351 m n.p.m.)

Najwyższy szczyt Pasma Pokrzywiańskiego, zbudowany z jasnych piaskowców dewońskich. Utworzony tu w 1920 r. rezerwat przyrody stał się zalążkiem Świętokrzyskiego PN. Rosną tu ponad 300-letnie modrzewie polskie Larix polonica. Największe z nich osiągają ponad 500 cm w obwodzie i do 40 m wysokości.

Der höchste Gipfel des Pokrzywiański-Gebirgszugs, gebaut aus hellen devonischen Sandsteinen. Das hier im Jahr 1920 gegründete Naturschutzgebiet wurde zum Kern des Heiligkreuz-Nationalparks. Hier wachsen über 300 Jahre alte polnische Lärchen (Larix polonica). Die größten von ihnen haben einen Umfang von über 500 cm und eine Höhe von bis zu 40 m.

Czarna Woda – Czarny Las

Obszar Ochrony Ścisłej „Czarny Las” obejmuje obszar grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum położonego w widłach niewielkich rzek: Czarnej Wody i Złoty Stok. Dominującym gatunkiem drzew jest tu jodła Abies alba oraz buk Fagus sylvatica i jawor Acer pseudoplatanus.

Das strenge Schutzgebiet „Czarny Las“ umfasst das Gebiet des subkontinentalen Waldes Tilio-Carpinetum an der Gabelung der kleinen Flüsse Czarna Woda und Złoty Stok. Die dominierenden Baumarten sind hier Abies alba Tanne, Fagus sylvatica Buche und Acer pseudoplatanus Bergahorn.

Po drodze

Na miejsce, gdzie robiliśmy zdjęcia musieliśmy dojechać. Korzystaliśmy z tego podziwiając mijane po drodze krajobrazy. Szeroką panoramę mieliśmy na Łysej

Wir mussten zu dem Ort kommen, an dem wir Fotos machten. Wir nutzten es aus und bewunderten die Landschaften, an denen wir entlang des Weges vorbeikamen. Wir hatten ein weites Panorama auf Łysa Góra.

Opactwo

W 1006 r. Bolesław Chrobry pod szczytem Łysej Góry założył opactwo benedyktyńskie. Miało ono wyprzeć z tego miejsca kult pogański. Benedyktyni gospodarowali tutaj do 1819 r., kiedy została przekazana skarbowi Królestwa Polskiego. Dopiero w 1936 r. część budynków klasztornych objęli oblaci. Na początku 2022 r. doszło do bezprecedensowego wydarzenia. Dzięki obejściu obowiązujących praw Rada Ministrów wyłączyła z terenu Parku Narodowego enklawę o powierzchni 1,35 ha. Wydzielona część ma zostać przekazana zakonnikom za symboliczną kwotę.

Im Jahr 1006 gründete Bolesław der Tapfere eine Benediktinerabtei auf dem Gipfel von Łysa Góra. Es sollte den heidnischen Kult von diesem Ort verdrängen. Die Benediktiner bewirtschafteten hier bis 1819, als es in die Schatzkammer des Königreichs Polen überging. Erst 1936 wurde ein Teil der Klostergebäude von den Oblaten übernommen. Anfang 2022 fand ein beispielloses Ereignis statt. Dank Umgehung der geltenden Gesetze schloss der Ministerrat die Enklave mit einer Fläche von 1,35 ha vom Territorium des Nationalparks aus. Der zugeteilte Teil soll für einen symbolischen Betrag an die Mönche abgegeben werden.


Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu) lub klikając strzałki widoczne pod zdjęciem.

Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione!

Kolorem zielonym zaznaczono linki do innej strony. Wystarczy kliknąć, aby się z nią połączyć.