Marek Nasiadka PHOTOGRAPHY

O mnie

PL                                                                         Deutsche Version
Urodziłem się w Olszynie koło Lubania na Dolnym Śląsku. Dzieciństwo spędziłem w Janowie Podlaskim, gdzie chodziłem do szkoły podstawowej i szkoły średniej. Po maturze dostałem się na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie studiowałem matematykę, a następnie geografię. Po ukończeniu studiów upomniała się o mnie armia. Był to czas, gdy powstawały SOR-y (Szkoła Oficerów Rezerwy). Dzięki temu przez pierwsze pół roku poznawałem Toruń, a następne półrocze spędziłem w Braniewie. Tu prowadziłem ciemnię w klubie pułkowym.
Po powrocie na Lubelszczyznę rozpocząłem pracę w szkołach Lubelszczyzny (Kock, Suchowola koło Zamościa, Dąbrowa Olbięcka koło Kraśnika, Kraśnik). W tym czasie oprócz nauczania geografii zajmowałem się tworzeniem Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych. Moi uczniowie startowali w Młodzieżowych Turniejach Turystyczno-Krajoznawczych, odnosząc sukcesy. Później pracowałem w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.
W 1997 roku związałem się z Klubem Ekologicznym UNESCO. Wraz z jego prezesem, Januszem Kuśmierczykiem podjęliśmy prace przy tworzeniu Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”. Prace te zakończyły się powołaniem przez Komitet MaB UNESCO Rezerwatu Biosfery po stronie polskiej i ukraińskiej.
W tym czasie również przystąpiłem do Klubu Zdobywców Korony Gór Polski prowadzonym przez miesięcznik krajoznawczo-turystyczny Poznaj Swój Kraj. Zacząłem pisać artykuły o tematyce krajoznawczej i ekologicznej. W 2001 roku zostałem stałym współpracownikiem tego miesięcznika. Swoje artykuły umieszczałem również w innych czasopismach (Poznaj Świat, Zielony Biuletyn). Zbierane przez lata materiały krajoznawcze pozwoliły na napisanie kilku przewodników turystycznych (zob.: Publikacje).
Przez cały ten czas w moich włóczęgach towarzyszył mi aparat fotograficzny. Oprócz tekstów publikowałem również zdjęcia (zarówno jako ilustracje artykułów, jak i okładki, kalendarze, plakaty). Zdjęcia wystawiałem na wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą. Udział w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych zaowocował wieloma nagrodami i wyróżnieniami. W 1999 roku na wystawie w Kajaani (Finlandia) otrzymałem FIAP Blue Ribbon („Błękitna Wstęga” Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej). Od roku 1998 jestem członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody (ZPFP) – początkowo w Okręgu Lubelskim (byłem członkiem Zarządu), a następnie w Okręgu Roztoczńsko-Podkarpackim. Od 2013 do 2016 roku byłem członkiem Zarządu Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego ZPFP. Od 2022 r. ponownie jestem w Okręgu Lubelskim ZPFP. Od 2023 r. jestem członkiem Fotoklubu RP.
W  2011 roku zostałem wpisany do polskiej edycji Who is Who. W tym samym roku otrzymałem Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich RP za popularyzowanie i utrwalanie pamięci.
Ich bin in  Langenöls bei Lauban in Niederschlesien geboren. Ich verbrachte meine Kindheit in Janów Podlaski, wo ich die Grundschule und das Gymnasium besuchte. Nach dem Abitur besuchte ich die Maria-Curie-Skłodowska-Universität in Lublin, wo ich zuerst Mathematik und dann Geographie studierte. Nach dem Abschluss fragte die Armee nach mir. Es war eine Zeit, in der SORs (School of Reserve Officers) gegründet wurden. Dank dessen lernte ich Thorn in den ersten sechs Monaten kennen und verbrachte die nächsten sechs Monate in Braunsberg. Hier habe ich eine Dunkelkammer in einem Regimentsclub betrieben.
Nach meiner Rückkehr in die Region Lublin begann ich in Lubliner Schulen zu arbeiten (Kock, Suchowola bei Zamość, Dąbrowa Olbięcka bei Kraśnik, Kraśnik). Zu dieser Zeit war ich neben dem Unterrichten von Geografie an der Gründung von Schultouristen- und Country-Clubs beteiligt. Meine Schüler nahmen erfolgreich am Jugendtourismus und an Turnieren teil. Später arbeitete ich am College für Sozial- und Naturwissenschaften Name Wincenty Pol in Lublin.
1997 trat ich dem UNESCO Ecological Club bei. Gemeinsam mit seinem Präsidenten Janusz Kuśmierczyk haben wir begonnen, das Biosphärenreservat „West Polesie” zu errichten. Diese Arbeiten endeten mit den Einrichtung des UNESCO-Biosphärereservats durch MaB-Komitee auf polnischer und ukrainischer und später belarussischer Seite. Zu dieser Zeit trat ich auch dem Winners Club der Krone der Polnischen Berge bei, der vom monatlichen Reise- und Tourismusmonat Discover Your Country betrieben wird. Ich begann Artikel über Sightseeing und Ökologie zu schreiben. Im Jahr 2001 schrieb ich regelmäßig Beiträge für diesen Monat. Ich habe meine Artikel auch in anderen polnischen Magazinen veröffentlicht (Discover the World, Green Bulletin). Das im Laufe der Jahre gesammelte Besichtigungsmaterial ermöglichte es, mehrere Reiseführer zu verfassen (siehe Publikationen).
Die ganze Zeit begleitete mich eine Kamera in meinen Tramps. Neben Texten veröffentlichte ich auch Fotos (sowohl als Illustrationen von Artikeln als auch Cover, Kalender, Poster). Fotos wurden auf Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen im In- und Ausland ausgestellt. Die Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben führte zu zahlreichen Preisen und Auszeichnungen. 1999 erhielt ich auf der Ausstellung in Kajaani (Finnland) das FIAP Blue Ribbon („Blaues Band” der International Federation of Photographic Art). Seit 1998 bin ich Mitglied im Verband der polnischen Naturfotografen (ZPFP) – zunächst im Bezirk Lublin (ich war Mitglied der Geschäftsführung), dann im Bezirk Roztocze-Podkarpacie. Von 2013 bis 2016 war ich Vorstandsmitglied des ZPFP Roztocze-Podkarpacie District. Ab 2022 bin ich wieder im Distrikt Lublin der ZPFP. Seit 2023 bin ich Mitglied im Fotoklub RP.
2011 wurde ich in die polnische Ausgabe von Who is Who aufgenommen. Im selben Jahr erhielt ich das Kreuz der Polnischen Selbstverteidigungsaktion in den östlichen Grenzgebieten der Republik Polen zur Förderung und Festigung der Erinnerung.

UWAGA!

Zamieszczone na moich stronach zdjęcia mają niską jakość internetową (jpg  72 dpi; jakość 4/12 – 7/12; dłuższy bok wraz z ramką 600 – 1000 pikseli). Należy je przeglądać na tych stronach. Wszelkie próby ich kopiowania oraz próby zmiany wielkości powodują jeszcze większe straty jakości. Oryginalne,wysokiej jakości zdjęcia są dostępne w moim archiwum w formacie tif (300 dpi). Jeżeli potrzebujesz tych zdjęć pisz: marek@nasiadka.com lub skontaktuj się telefonicznie: +48 605 335 748.

Aby oglądać zdjęcia w pełnej rozdzielczości należy najechać rączką na pierwszą miniaturę. Następne kolejne zdjęcia wywołujemy przez kliknięcie prawego klawisza ze strzałką (lub lewego jeżeli chcemy przesuwać do tyłu)klikając strzałki widoczne pod zdjęciem.

Wszystkie zdjęcia i teksty prezentowane na tych stronach chronione są prawem autorskim.
Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.